top of page
  • รูปภาพนักเขียนFeminista

แถลงการณ์ เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ CSOs for Gender Equality
ลงชื่อ

1. สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน

2. V-Day Thailand

3. Rainbow Dream Group Chiang Mai

4. Global Campus Chiangmai

5.สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่

6.ชมรมฑูตอารยสถาปัตย์เชียงใหม่

7.ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. ยังไพรด์คลับ

9. CM Young Press

10. ไศลทิพย์ ศุภางค์ นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้

11. รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์ กลุ่มหิ่งห้อยน้อย

12. นันท์นภัส แสงฮอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15. มลิวัลย์ เสนาวงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16. มัจฉา พรอินทร์ อิสานเลสเบี้ยนเฟมินิสต์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

17. วิภาพรรณ วงษ์สว่าง

18. จุฑามาศ เมืองใจ กลุ่มขับเคลื่อนผู้หญิงปลดแอก

19. สุมาลี โตกทอง นักกิจกรรมอิสระ

20. เครือข่ายครูขอสอน

21. ดวงเดือน แสนคำ ชมรมสตรีพิการเชียงใหม่

22. วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา

23.เคท ครั้งพิบูลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24. แววรินทร์ บัวเงิน

25. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์

26. ร้านแคนดูบาร์

27. ชีรา ทองกระจาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28. จ.ส.อ. ฐิติวัชร์ สีทองเพีย

29. ธัญญา พรหมบุรมณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30. พระชายวรธัมโม

31. Feminista

32. พรสุภา เกิดมั่นคง

33. โตมร อภิวันนากร กลุ่มมานีมานะ

34. ผศ.ดร.อรรถพล​ อนันตวรสกุล

35. ศูนย์วิจัยและพัฒนา​การศึกษา​เพื่อ​การพัฒนา​ที่​ยั่งยืน​ คณะ​ครุศาสตร์​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​

36. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

37. ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

38. ทัศวรรณ บรรจง มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย

39. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

40. ธิษะณา ชุณหะวัณ นักวิชาการอิสระ เครือข่ายรัฐธรรมนูญก้าวหน้า กรรมการมูลนิธิ Foundation of Education and Development

41. จอมเทียน จันสมรัก

42. น้องแอร์ สานรุ้งยามเย็น เยาวชนนักเคลื่อนไหวสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและความเป็นธรรมทางเพศ

43. พรพิศ ผักไหม

44. ทฤษฎี สว่างยิ่ง

45. เครือข่ายสุขภาพและโอกาส

46. กาญจนา ดีอุต จังหวัดเชียงใหม่

47. อัมพร ไพรพนาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

48. พิสิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

49. สุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา ราษฎรไทย

50. กลุ่มคนงานหญิง เพื่อความยุติธรรม (WJG.)

51. อันธิฌา แสงชัย

52. ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน (BUKU)

53. นลิน สินธุประมา

54. สุไลพร ชลวิไล

55. สุพีชา เบาทิพย์

56. กลุ่มทำทาง

ดู 75 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page