top of page
  • รูปภาพนักเขียนFeminista

แถลงการณ์ เครือข่ายองค์กรและคณะทำงานเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศกรณี คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญรายชื่อประชาชนและองค์กรผู้สนับสนุนแถลงการณ์


ดาราณี ทองศิริ

Feminista

รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์

ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่/สำนักพิมพ์สะพาน

ชุมาพร แต่งเกลี้ยง

กรกนก คำตา

กุสุมา จันทร์มูล

อันธิฌา แสงชัย

สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน

V-Day Thailand

มัจฉา พรอินทร์ ลาวอิสานเฟมมินิสต์นักปกป้องสิทธิมนุษย์ชน

คณาสิต พ่วงอำไพ

พงค์ธวัช ชัยจีน

ศิวกมล จรัลชวนะเพท

นิศารัตน์ จงวิศาล

ภัทร์นฤน วงศ์กาศ

พักตร์วิไล สหุนาฬุ

อรศยา คำคุณเมือง

คณะผู้หญิงปลดแอก

องค์กร Lgbt News Thailand

Love Pattaya

อรชร ดำรงจิตติ

ไศลทิพย์ ศุภางค์

มลิวัลย์ เสนาวงษ์

กัญญา แก้สีขาว

นาดา ไชยจิตต์

วรรณิดา กสิวงศ์

เคท ครั้งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กมลชนก สกุลคู

ศุภิสรา พึ่งเจียม

ฟ้าใส ธีรวิจารณญาณกุล รองประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที่ 2

อภิญญา สถิตสุขสมบูรณ์

ปริญญา ราตรีวงษ์

ชีรา ทองกระจาย

ศศิวิมล ธุวะคำ

ฉัตรภรณ์ ใจมา

วริศรา สุวรรณทวี

ปิ่นสุดา โสรัสสะ

วสุนธรา ทรัพย์ไพฑูรย์

อิสรีย์ ดีพลา

อ.นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล

ภคพร คำปา

กลุ่มทำทาง

ณัฐพงศ์​ แสงพรหม

แทนปิติ สุภัทรวณิชย์

ขจีพรรณ สมแสง

จุฑาพร รุจิรเสรีสกุล

นลัทพร ปรีชาจารย์

รัฐศาสตร์ รักภักดี

กมลนัทธ์ ครูบรรณ์

ณัฏฐนันท์ จันเพิ่ม

ชรินทร์ธร แซ่ลิ้ม

พณสิษฐ์ ศรีสองเมือง

บรรณ​สิริ​ มี​ศรี​

ปัญจกาญ จันทนา

อริสา ถาวรกุล

กชพร สวนเส

ศศินันท์ ศิริมหัทธโน

กัญญารัตน์ แก่นโคตร

ภัทราภรณ์ ลาภทรงสุข

อรกัญญา ชั้นไพบูลย์

จุฑามาศ กลิ่นวิชิต

ศุภณัฐ ลอยลม

กนกวรรณ สอนทวี

ภัทราภรณ์ อยู่พิทักษ์

กัญญาภัทร ค้าแหวน

ธัญญฐาน์ คุณวัฒนานนท์

รติรัตน์ พุกพิกุล

ฐานวัฒน์ ฐาปนะพงศ์

ธิติมา ทองศรี นักศึกษามธ

พัสวี โชติอุทัย

ณฐมน บริคุต

เมทินี นุ่มเกิด

สุพิชชา คชชา

เฟย กีรตรีพร

โกเมนทร์ แข่งขัน

ลลิดา พลายละหาญ

ทยิดา เปรมสละ

อัมพิกา น่วมคง

Nuttcha sumthong

เกียรติศักดิ์ กิ่งแก้ว

ธีรวัฒน์ ประสิทธิ์ศิลป์สิริ

พีรดา งามเสน่ห์

กุลชาต เจริญศิริ

เมธิณี ทองนาวี

ธีร์วรา บุญสนิท

รัชกร สมประสงค์

ศิริกัญญา คงสินสุวรรณ

พศิน อนุรักษ์ภราดร

ชลินรัตน์ ศรีนวลน้อย

ฉันรฑริกา จารุสิทธิ์

เอกนกุล โกเมณ

ปาณนรี กาลัน

สิ​รินญา​ ชัย​พงษ์​

เพ็ญสินี ตุ้มนิลกาล

ปภาวรินทร์ กลิ่นเอี่ยม

อันนา หล่อวัฒนตระกูล

ทิพาพร สนั่นเมือง

ประนิฐญา บุญยารมย์

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

วรกร ฤทัยวาณิชกุล

ภัทรานิษฐ์ดา คำคง

ผาณิตา ผู้เพียรพูล

อลิษา บรรณรน

นัยนา สุภาพึ่ง

วารุณีย์ จันทร์แสงสุก

กูกสิณา กูบาฮา

น้องแอร์ สายรุ้งยามเย็น

ประไพวรรณ​ หันตรา

มะเมียะเส่ง สิริวลัย

วรรณรัตน์ ไม้สุวงศ์

ปณิธาน แก้วจา

นฤมล กันยะ

ลักขณาทิพย์ แสงโพลง

นิธิรัตน์ อรุณวิง

กุลเชษฐ์ แสงโพลง

ขวัญชนก วิมูล

จุฑามาศ เมืองใจ

ยุวลักษ์ ชนะชัย

นิฌามิล หะยีซะ

พิมพ์ลภัส แซ่ตั้ง

Narawit Chaowadee

ภีรนัฎฐ์ แก้วคำปา

อภิรักษ์ สุวรรณฉลวย

ชลิต รัษฐปานะ

อรอนงค์ วงศ์โสภา

พัชชา บัวสุวรรณ

สุดารัตน์ มะโนบาล

กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี

รมยกร จุมผา

วัชรียา มงคลศิลป์

สิรจิรา ดวงประทีป

ปนิศา ภูมิสิงหราช

ปวีณา ศรีทอง

สุทธาสิณี ภูมิรุน

กาญจนา สุวาหลำ

เบญจรัตน์ ประจง

ญาสุมินตร์ รักษ์ศาสนา

พีราณี ศุภลักษณ์

วริศรา อาจเดช

เปรมจิตต์ ศิลมัทถ

อนัญญา เลิศภควณิช

ณัฐพันธ์ สุทธิกลม

ณัฐวดี กรีโส

กรัณยภาส นิมิตรนิวัฒน์

ศุภิสรา ภัทรสินมโน

อังคณา สร้อยศิริ

พิสิทธิ์พงษ์ เอกวัตน์ น้องเบียร์บ้านขาม

ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร

อภิสรา ไทยหิรัญยุค

ณัฐชญา อรัญญาชัยเศรษฐ

นวลมณี ศรีอาชา ดงใหญ่

วีรวรรณ​ วรรณะ

นภัทร ธนะโรจชูเดช

กิตติกา บุญญแพทย์

ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร

สกล อนันต์พลาชัย

ณิศนันท์ อาทิตยปัทมวงศ์

แพรวไพลิน นุตวงษ์

ศตพร ชลมาศ

พรนภัส​ ธีร​กานต์​อนันต์​

สัณหภาส ไชยปัญญา

โกวิทย์ ปวงเหมือง

มุกรวี จิสกุล

วรรณรัตน์ รัชดานุกรณ์

กมลวรรณ ชาญณรงค์

ญารินดาห์ ศรีสุทัศน์

ณิชารีย์ วัฒนาโชคเจริญ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อธิพันธ์ พวงภู่

พิจิตรา ไชยพจน์พานิช

สิตาพร ยูปานนท์

สุมาลี โตกทอง

เสรีเทยพลัส

Arinchai Kongapai

กฤษดา เสรีมานะกิจ

ภาษิตา คณะวรรณ

ปิยวดี สุตจารีย์

ภาณี คณะวรรณ

อาทิตยา วีระเกียรติกำจร

ปุณยาพร คณะวรรณ

กุลดากาญจน์​ โหมดแจ่ม

ปัณณฑัต เม่นแสง

อวยพร เขื่อนแก้ว ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม

กิตติ์รวี ฤดีจรัสวัลย์

สรวิศ จีนานุรักษ์

อมราวดี พุกเจริญ

เยาวลักษณ์ คะเย็นรัมย์

ทัชชภร วัฒนบวรสกุล

อาทิตยา พลับใหญ่

นุชนาท คำมี

Fairly Tell Group

ภรณ์ทิพย์ มั่นคง

ณัฏฐณิชา ใจดี

อาภา คงเดชเกษมสุข

กัญญา แซ่ลิ้ว

จารุณี ศิริพันธุ์ กลุ่มปลาดาว

ณัฐกมล อริยพากย์

อำพิกา ดาววี

สุภาวดี พ่อค้า

พีรพล ไพฑูรย์

สุทธิศักดิ์ ต้นภูบาล

อรพรรณ ย้อยนวล

จุฑามาศ แสนทิพย์

ณัฐธิดา ใจหลี

จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด

จรัญ คงมั่น

ชนากาญจน์ อุปละกูล

ภูวนาท หงษ์จันทร์

พณสิษฐ์ ศรีสองเมือง

1448ForAll

โรงน้ำชา

บุศรากร เบี้ยวสมบูรณ์

อภิญญา สถิตสุขสมบูรณ์

ณิธฌาชล จินะกาศ

สมพร สุวรรณยิ่ง

ศรีสุดา โรจน์เสถียร

กัญญาภัค วุฒิรักขจร

อาลันดา แก้วจัทร์

ชลธิชา อินทะชัย

ปุณิกา เลิศฤทธิ์บัญชา

ธเนศ ศิรินุมาศ

กนกอร เอี่ยมอ่อน

วิลาสินี สุขผล

เกสรา พรสวัสดิ์

มธุรส เหรียญทอง

พชรวัชร ศรีศาสตรา

พลากร เจียมธีระนาถ

ปัททุมมา ผลเจริญ

เอกชัย แสงโสดา

ชัชชญา สิริวัฒกานนท์

นัทธมน ฟักเชือก

สุพิดชา ทองนุ่ม

พีรนันท์ เกียรติพิพัฒนกุล

ฉันทกร แก้วเกษ

Non-Binary Thailand

สมฤทัย ศรีสัตยา

รุจิรา เอี่ยมเจริญร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ได้ที่ https://forms.gle/7vSmgDKm5PMyQs1y7

ดู 420 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page